Här finner du svaret på några av de frågor som Dr. Leymann ofta svarade på. På vår sida finner du mer information om vissa fenomen, samt fördjupningar av vissa svar du finner här. 

 1. Vad menas med mobbing? Med mobbing betecknar man en situation där en person blir trakasserad mycket ofta och under lång tid, vilket kan resultera i utstötning ur arbetslivet och svår sjukdom. Du kan läsa mer om de olika definitionerna av mobbning på sidan definitionen av mobbning.
 2. Hur skiljer sig en konflikt från mobbing? Skillnaden ligger just i denna långvariga belastning, som daglig utsatthet under mycket lång tid innebär.
 3. Vad innebär mobbing? Vad gör mobbarna? Agerandet består ofta av vanligt vardagsbeteende, som dock får en helt annan karaktär i dessa sammanhang. Men mycket ofta handlar det dock om grova kränkningar.
 4. Har mobbingsoffer en speciell personlighet? Absolut inte. Ingen forskare har hittills kunnat visa något speciellt personlighetsdrag hos mobbade personer. Personlighet är således inte orsaken till att mobbing bryter ut.
 5. Varför sker mobbing? Det som man hittills har funnit är organisatoriska missförhållanden, dålig chefsstil och maktmissbruk som orsaker. Detta skapar frustation och konflikt bland människor på en arbetsplats och kan ofta utmynna i att man söker en syndabock.
 6. Varför säger folk inte upp sig när de blir mobbade? Tänk efter själv: Hur ser det ut på arbetsmarknaden? Hur lätt är det att hitta en annan anställning? Unga människor har lättare att byta jobb under sådana förhållanden. Är man över 40, så blir det genast svårare.
 7. Är detta ett problem som gäller människor emellan eller är det ett ledningsproblem? Naturligtvis är detta också ett problem människor emellan! Men dessa människor befinner sig som anställda i ett företag och kan bli utsatta för maktövergrepp. Därför är mobbing ett ledningsproblem i första hand. Uppträder långvarig mobbing, så är detta alltid ett tecken på att chefsskiktet inte fungerat.
 8. Är mobbing ett nytt samhällsproblem? Inte alls. Denna typ av extrema konflikter och trakasserier finns och har funnits i alla kulturer och samhällen. Men man har tidigare aldrig tidigare kartlagt dessa långvariga utstötningsförlopp. De var osynligt. Först den moderna mobbingsforskningen kunde göra dessa förlopp transparanta.
 9. Varför har man inte upptäckt dessa förhållanden tidigare? Därför att den akademiska forskningen har benägenheten att utgå ifrån teorier som endast tillhör det egna forskningsområdet. Det är fortfarande sällsynt med äkta interdisciplinära ansatser. Först när man i Sverige kunde erhålla forskningsanslag för psykosocial arbetsmiljöforskning, fanns det resurser för att gräva djupare.
 10. Kan man bli sjuk av mobbing? Tyvärr i allra högsta grad. Mobbingsoffer lider vanligen av en ångestsjukdom och har vanligen en svårare depression och psykosomatiska störningar som PTSD.
 11. Vad betalar mobbingsoffren? Det finns en stor risk att den drabbade förlorar alla möjligheter att livnära sig genom sitt yrke. Offrens sociala, psykiska och medicinska kostnader kan bli oerhört stora.  Tidigare har man beräknat att 10 – 20 procent av alla självmord i Sverige grundar sig i dessa problem.
 12. Vad är kostnaderna för arbetsgivaren? Förlusterna kan bli stora, inte bara i produktionsbortfall för den mobbade. På arbetsplatser där det finns utpräglade mobbingsförlopp finns vanligen också en dålig psykosocialt arbetsmiljö som i sig nedsätter arbetsglädje, kreativitet och produktivitet.
 13. Betingar mobbingen samhällskostnader? Javisst. Kostnader för sjukligdom, förtidspension eller arbetslöshet är omfattande.
 14. Kan man motarbeta mobbing? Ja, definitivt. Det finns program och åtgärder för förebyggande, ingripande och rehabiliterande arbetsinsatser.
 15. Kan offret rehabiliteras även om svår sjukdom inträder? Ja, i de flesta fall. Emellertid krävs det stora insikter hos behandlaren och ett effektivt program för behandling och rehabilitering.
 16. Hur frekvent är mobbingen i Sverige? En representativ undersökning visade 1990, att 3,5% av landets anställda varit utsatta för mobbing, det är 150.000 personer. Ca. 1/5 av dessa som trakasseras under lång tid, ibland många år, får svåra psykiska skador.