Att mobbning endast sker i skolan bland barn är något många tror men faktum är att detta äger rum även bland vuxna på arbetsplatser. Det finns faktiskt statistik som visar på att en av tio blivit utsatta för mobbning på sin arbetsplats. Det är skrämmande siffror och definitivt ett ämne som bör få ta mer plats i samhället. Detta är nämligen ett lidande för den utsatte individen och samtidigt negativt för hela verksamheten.

Individen som utsätts för mobbning på jobbet får i de flesta fall dåligt självförtroende eftersom hela tillvaron på arbetsplatsen känns otrygg.

SVT listar några tecken på att en konflikt på arbetsplatsen är just mobbning.

Hur effekterna visar sig av mobbningen är olika från individ till individ – ibland i fysisk ohälsa, i andra fall till psykisk ohälsa. I ”vuxna” termer brukar mobbning inom arbetslivet även gå under begreppet ”kränkande särbehandling”. Det gemensamma för mobbningssituationer är att en individ känt sig utanför samt dåligt behandlad av kollegor.

Vem tar ansvar?

Ansvaret är fullt ut arbetsgivarens när det kommer till att förebygga mobbning på arbetsplatsen och även att lösa situationer. Självklart har varje individ ett ansvar för sitt beteende men det är alltid ledningen som ska finnas där för att snabbt ge stöd till den utsatte medarbetaren. Just därför är det A och O att arbetsgivaren alltid är oerhört tydlig till medarbetare om att kränkningar eller andra typer av särbehandlingar är ytterst oacceptabelt.

Det är dessutom väldigt viktigt att vara uppmärksam för att i tidigt skede upptäcka tecken på att etik och humana regler inte följs av en eller flera medarbetare. Som chef bör du vara lyhörd för att ge trygghet till din personal att berätta om eventuella problem eller dåliga personkemier, som faktiskt lätt kan uppstå. Genom att vara ute i verksamheten, så att säga ”på golvet”, sätter sig dina ögon i väggarna.

Såhär får du hjälp

Om du själv är drabbad av mobbning på din arbetsplats eller om du märker att kollegor inte behandlar alla lika bör du omgående tala med ledningen eller din direkta chef. Tas din oro inte på allvar bör du gå vidare med att kontakta ditt skyddsombud eller fackförbund. Är du chef eller företagare och behöver hjälp med att vägleda din personal i frågor kring särbehandling kan du ta kontakt med arbetsmiljökonsulter eller företagshälsovården. Eftersom att mobbning kan ge upphov till allvarliga och långsiktiga psykiska problem som PTSD är det av största vikt att hantera situationen direkt. 

Det viktigaste är att mobbningen inte tillåts ske under en längre period. En tidig lösning på en konflikt eller ett utanförskap där alla involverade parter sitter samman och diskuterar situationen, är det bästa som kan ske. En mobbare kan då inse sitt dåliga beteende i en större kontext och den utsatte får bevis för att ledningen är på rätt sida och inte bara straffar utan försöker hitta humana och framtidsmässiga lösningar.